Last Update: march 2024   Atelier Astrid Vredegoor     06 126 70 80 8

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

K.v.K. 09196620 0000

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Atelier Astrid Vredegoor

                                                                                                                                                      

1 Definities
1.1    In deze algemene leveringsvoorwaarden staan de voorschriften, zoals deze gelden voor de diensten en producten van Atelier Astrid Vredegoor.
1.2    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘Atelier Astrid Vredegoor’: Atelier Astrid Vredegoor; en met ‘opdrachtgever’ wordt de wederpartij van Atelier Astrid Vredegoor bedoeld.
1.3    Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van Atelier Astrid Vredegoor aan en iedere overeenkomst tussen Atelier Astrid Vredegoor en een opdrachtgever waarop Atelier Astrid Vredegoor deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.4    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Atelier Astrid Vredegoor, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
1.5    De geldende tarieven voor de diensten en producten van Atelier Astrid Vredegoor worden vastgesteld door de eigenaar van Atelier Astrid Vredegoor.
1.6   Daar waar in deze algemene leveringsvoorwaarden ten aanzien van handelingen is vermeld “Atelier Astrid Vredegoor” berust de handelingsbevoegdheid bij de eigenaar van Atelier Astrid Vredegoor of een door haar aangewezen functionaris.
1.7 Op elke overeenkomst tussen Atelier Astrid Vredegoor en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2 Offertes en uitvoering van de overeenkomst
2.1    Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2.2    De door Atelier Astrid Vredegoor gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Atelier Astrid Vredegoor is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen na dagtekening worden bevestigd.
2.3    De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2.4   Atelier Astrid Vredegoor zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2.5    Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Atelier Astrid Vredegoor het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2.6    Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Atelier Astrid Vredegoor de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
2.7    De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd; tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.8    Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. 
2.9    Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een volle kalendermaand in acht te nemen, voor de aanvang van een nieuwe cursusperiode of workshop, is dit niet het geval dan is het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd.
2.10   Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Atelier Astrid Vredegoor.
2.11  Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Atelier Astrid Vredegoor, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
2.12   Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

3 Activiteiten
3.1    Aanmelding voor een activiteit (zoals cursus, training, workshop) gebeurt schriftelijk, mondeling of digitaal via  Atelier Astrid Vredegoor                                                          
3.2    Bij minderjarigen is ondertekening van een formulier door een der wettelijk vertegenwoordigers vereist.
3.3   Aan de aanmelding als bedoeld onder 3.1 kunnen door de kandidaat geen rechten, in welke vorm dan ook, worden ontleend.
3.4    Indien de aanmelding leidt tot plaatsing, brengt deze een betalingsverplichting met zich mee. De deelnemer is voor de van Atelier Astrid Vredegoor afgenomen diensten de vastgestelde tarieven verschuldigd, ook bij overmacht.
3.5   Plaatsing voor een activiteit gebeurt door Atelier Astrid Vredegoor. De plaatsing vindt voor de duur van de activiteit plaats.
3.6   Annulering tot vier weken voor aanvang van de activiteit of workshop is mogelijk; in dat geval is de deelnemer 50% van het bedrag verschuldigd bij workshop of activiteit, binnen vier weken is het volledige bedrag verschuldigd. Annulering van een cursus van 10 weken is tot 1 maand voor aanvang cursus mogelijk, daarna is er een volledige betalingsverplichting voor de gehele cursus.
3.7    Wanneer een cursus en/of andere dienst vanuit Atelier Astrid Vredegoor geen doorgang kan vinden, vindt restitutie of vervanging van het voor deze dienst plaats. Indien er aantoonbaar overmacht in het spel is, kan Atelier Astrid Vredegoor zich daar op beroepen en vindt er geen compensatie, in welke vorm dan ook, plaats.
3.8    Wanneer een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de cursus of afgenomen dienst, vindt geen restitutie plaats van het voor deze dienst betaalde bedrag. De betalingsverplichting als bedoeld in 3.4 blijft bestaan.
3.9   In een beperkt aantal gevallen van specifieke activiteiten zijn aanvullende en/of afwijkende aanmeldings-, plaatsings-, annulerings- en restitutievoorwaarden gesteld. Deze voorwaarden gelden alleen voor de bedoelde activiteiten en worden expliciet vermeld.

4 Producten
4.1    Bestelling van brochures, boeken, en overige uitgaven namens Atelier Astrid Vredegoor geschiedt via het internet/email, per telefoon of schriftelijk, door het invullen van een aanvraagformulier.
4.2    Met de bestelling verklaart de afnemer zich akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden van Atelier Astrid Vredegoor.
4.3    Voor elke bestelling is de afnemer het door Atelier Astrid Vredegoor vastgestelde tarief verschuldigd.

5 Betaling
5.1    Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Atelier Astrid Vredegoor aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
5.2    Personen die de factuur voor deelname aan een cursus en/of activiteit niet hebben betaald, kunnen worden geweigerd bij de toegang tot deze cursus en/of activiteit.
5.3    Personen die Atelier Astrid Vredegoor hebben gemachtigd tot automatische incasso van het verschuldigde bedrag voor deelname aan cursus en/of activiteit en/of betaling van aanschaf van een product, dragen zorg voor voldoende saldo op de rekening waarvan wordt geïncasseerd.
5.4    Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum, is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
5.5    Er kan, alleen met instemming van de eigenaar van Atelier Astrid Vredegoor of een door hem aangewezen functionaris, een betalingsregeling worden getroffen.
5.6    Indien het verschuldigde bedrag niet wordt betaald, wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De hieruit voorvloeiende extra kosten komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
5.7    Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6    Aansprakelijkheid, voorschriften, intellectueel eigendom en verboden
6.1    De aansprakelijkheid van Atelier Astrid Vredegoor, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
6.2    De opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Atelier Astrid Vredegoor.
6.3    Het meebrengen van eigendommen in gebouwen van Atelier Astrid Vredegoor gebeurt geheel voor eigen risico. Atelier Astrid Vredegoor aanvaardt voor vermissing en/of schade aan eigendommen geen enkele aansprakelijkheid.
6.4    Het is verboden materialen in gebouwen van Atelier Astrid Vredegoor ter inzage te leggen, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door Atelier Astrid Vredegoor.
6.5    Door of namens de eigenaar van Atelier Astrid Vredegoor kan aan personen, die zich niet houden aan de voorschriften of wiens gedrag daartoe aanleiding geeft, de toegang tot de gebouwen van Atelier Astrid Vredegoor worden ontzegd.
6.6    Schade toegebracht aan gebouwen, inventaris of materialen, moet door degene die de schade veroorzaakt, of door degene die hiervoor aansprakelijk is, worden vergoed.                                                                                                                      6.7  Het is niet toegestaan enig werk, idee of model te gebruiken en/of te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar c.q. maker.                                                                                                                                                                    6.8  De maker c.q. opdrachtnemer blijft te allen tijde intellectueel eigenaar van het werk, met alle bevoegdheden daarbij horende.


7 Slotbepalingen
7.1    Op verzoek worden deze algemene leveringsvoorwaarden aan iedereen verstrekt.
7.2    In de gevallen waarin deze algemene leveringsvoorwaarden niet voorzien, en bij verschil van mening over de interpretatie en/of toepassing van deze voorwaarden tussen eigenaar en afnemer, beslist het Atelier Astrid Vredegoor.
7.3    De rechter in de woonplaats van Atelier Astrid Vredegoor is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Atelier Astrid Vredegoor het recht wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
7.4    De eigenaar van Atelier Astrid Vredegoor mag maatregelen nemen, die niet kunnen worden uitgesteld en die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken.
7.5    Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Doetinchem. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.
7.6    Deze algemene voorwaarden hebben de naam “Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Atelier Astrid Vredegoor”.