Last Update: march 2024   Atelier Astrid Vredegoor     06 126 70 80 8

Terms and Conditions

Terms and Conditions

K.v.K. 09196620 0000

THE M A D HOUSE Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Atelier the M.A.D. House

1 Definities

1.1 In deze algemene leveringsvoorwaarden staan de voorschriften, zoals deze gelden voor de diensten en producten van Atelier the M.A.D. House.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘Atelier the M.A.D. House’: Atelier the M.A.D. House; en met ‘opdrachtgever’ wordt de wederpartij van Atelier the M.A.D. House bedoeld.

1.3 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van Atelier the M.A.D. House aan en iedere overeenkomst tussen Atelier the M.A.D. House en een opdrachtgever waarop Atelier the M.A.D. House deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.4 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Atelier the M.A.D. House, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

1.5 De geldende tarieven voor de diensten en producten van Atelier the M.A.D. House worden vastgesteld door de eigenaar van Atelier the M.A.D. House.

1.6 Daar waar in deze algemene leveringsvoorwaarden ten aanzien van handelingen is vermeld “Atelier the M.A.D. House” berust de handelingsbevoegdheid bij de eigenaar van Atelier the M.A.D. House of een door haar aangewezen functionaris.

1.7 Op elke overeenkomst tussen Atelier the M.A.D. House en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2 Offertes en uitvoering van de overeenkomst

2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.2 De door Atelier the M.A.D. House gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Atelier the M.A.D. House is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen na dagtekening worden bevestigd.

2.3 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.4 Atelier the M.A.D. House zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Atelier the M.A.D. House het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Atelier the M.A.D. House de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

2.7 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd; tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.8 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

2.9 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een volle kalendermaand in acht te nemen, voor de aanvang van een nieuwe cursusperiode of workshop.

2.10 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Atelier the M.A.D. House.

2.11 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Atelier the M.A.D. House, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

2.12 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

3 Activiteiten

3.1 Aanmelding voor een activiteit (zoals cursus, training, workshop) gebeurt schriftelijk, mondeling of digitaal via Atelier the M.A.D. House

3.2 Bij minderjarigen is ondertekening van een formulier door een der wettelijk vertegenwoordigers vereist.

3.3 Aan de aanmelding als bedoeld onder 3.1 kunnen door de kandidaat geen rechten, in welke vorm dan ook, worden ontleend.

3.4 Indien de aanmelding leidt tot plaatsing, brengt deze een betalingsverplichting met zich mee. De deelnemer is voor de van Atelier the M.A.D. House afgenomen diensten de vastgestelde tarieven verschuldigd.

3.5 Plaatsing voor een activiteit gebeurt door Atelier the M.A.D. House. De plaatsing vindt voor de duur van de activiteit plaats.

3.6 Annulering tot vier weken voor aanvang van de activiteit of cursus is mogelijk; in dat geval is de deelnemer 50% van het bedrag verschuldigd.

3.7 Wanneer een cursus en/of andere dienst vanuit Atelier the M.A.D. House geen doorgang kan vinden, vindt restitutie of vervanging van het voor deze dienst plaats.

3.8 Wanneer een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de cursus of afgenomen dienst, vindt geen restitutie plaats van het voor deze dienst betaalde bedrag. De betalingsverplichting als bedoeld in 3.4 blijft bestaan.

3.9 In een beperkt aantal gevallen van specifieke activiteiten zijn aanvullende en/of afwijkende aanmeldings-, plaatsings-, annulerings- en restitutievoorwaarden gesteld. Deze voorwaarden gelden alleen voor de bedoelde activiteiten en worden expliciet vermeld.

4 Producten

4.1 Bestelling van brochures, boeken, en overige uitgaven namens Atelier the M.A.D. House geschiedt via het internet/email, per telefoon of schriftelijk, door het invullen van een aanvraagformulier.

4.2 Met de bestelling verklaart de afnemer zich akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden van Atelier the M.A.D. House.

4.3 Voor elke bestelling is de afnemer het door Atelier the M.A.D. House vastgestelde tarief verschuldigd.

5 Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Atelier the M.A.D. House aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

5.2 Personen die de factuur voor deelname aan een cursus en/of activiteit niet hebben betaald, kunnen worden geweigerd bij de toegang tot deze cursus en/of activiteit.

5.3 Personen die Atelier the M.A.D. House hebben gemachtigd tot automatische incasso van het verschuldigde bedrag voor deelname aan cursus en/of activiteit en/of betaling van aanschaf van een product, dragen zorg voor voldoende saldo op de rekening waarvan wordt geïncasseerd.

5.4 Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum, is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

5.5 Er kan, alleen met instemming van de eigenaar van Atelier the M.A.D. House of een door hem aangewezen functionaris, een betalingsregeling worden getroffen.

5.6 Indien het verschuldigde bedrag niet wordt betaald, wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De hieruit voorvloeiende extra kosten komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

5.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6 Aansprakelijkheid, voorschriften, intellectueel eigendom en verboden

6.1 De aansprakelijkheid van Atelier the M.A.D. House, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

6.2 De opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Atelier the M.A.D. House.

6.3 Het meebrengen van eigendommen in gebouwen van Atelier the M.A.D. House gebeurt geheel voor eigen risico. Atelier the M.A.D. House aanvaardt voor vermissing en/of schade aan eigendommen geen enkele aansprakelijkheid.

6.4 Het is verboden materialen in gebouwen van Atelier the M.A.D. House ter inzage te leggen, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door Atelier the M.A.D. House.

6.5 Door of namens de eigenaar van Atelier the M.A.D. House kan aan personen, die zich niet houden aan de voorschriften of wiens gedrag daartoe aanleiding geeft, de toegang tot de gebouwen van Atelier the M.A.D. House worden ontzegd.

6.6 Schade toegebracht aan gebouwen, inventaris of materialen, moet door degene die de schade veroorzaakt, of door degene die hiervoor aansprakelijk is, worden vergoed

6.7 Het is niet toegestaan enig werk, idee of model te gebruiken en/of te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar c.q. maker.

6.8 De maker c.q. opdrachtnemer blijft te allen tijde intellectueel eigenaar van het werk, met alle bevoegdheden daarbij horende.

7 Slotbepalingen

7.1 Op verzoek worden deze algemene leveringsvoorwaarden aan iedereen verstrekt.

7.2 In de gevallen waarin deze algemene leveringsvoorwaarden niet voorzien, en bij verschil van mening over de interpretatie en/of toepassing van deze voorwaarden tussen eigenaar en afnemer, beslist het Atelier the M.A.D. House.

7.3 De rechter in de woonplaats van Atelier the M.A.D. House is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Atelier the M.A.D. House het recht wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

7.4 De eigenaar van Atelier the M.A.D. House mag maatregelen nemen, die niet kunnen worden uitgesteld en die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken.

7.5 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Doetinchem. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

7.6 Deze algemene voorwaarden hebben de naam “Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Atelier the M.A.D. House”.